GWARANCJE BGK

DE_MINIMIS.jpg

Gwarancje KFG

Na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy z portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, Bank Spółdzielczy w Wilamowicach może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami KFG.

Zmiany zasad obejmowania kredytów gwarancjami KFG przygotowane w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19 z pakietu pomocowego BGK, które obowiązują od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. to:

- zwiększony zakres gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,

- brak pobierania prowizji należnej do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.,

- maksymalny okres gwarancji do 75 miesięcy dla kredytu obrotowego,

- maksymalny okres gwarancji do 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,

- maksymalna kwota gwarancji 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat (jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis).

 

 

                                          COSME.jpg     UE.jpg

Gwarancje COSME

Bank Spółdzielczy w Wilamowicach na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów z zabezpieczeniem w formie gwarancji COSME.

Podstawowe parametry gwarancji COSME:

- gwarancje dla Klientów z sektora MŚP m. in. sektora rolno-spożywczego w tym również rolników indywidualnych,

- możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów obrotowych i inwestycyjnych,

- wysokość gwarancji to 80% kwoty kapitału kredytu,

- maksymalna kwota gwarancji wynosi 480 tys. PLN,

- maksymalna kwota kredytu wynosi 600 tys. PLN,

- maksymalny okres obowiązywania gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,

- zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy,

- zabezpieczenie kredytu może stanowić jedynie weksel in blanco Kredytobiorcy, pełnomocnictwo do rachunku bankowego lub poręczenie osoby trzeciej - bez zabezpieczeń rzeczowych,

- opłata roczna na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji wynosi 1% od kwoty gwarancji,

- gwarancja nie stanowi pomocy publicznej (de minimis).

Niniejsze finansowanie jest możliwe dzięki Gwarancji, która została udzielona z programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI  ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

 

BIZNESMAX.jpg

Gwarancje FG POIR - Biznesmax

Bank Spółdzielczy w Wilamowicach na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów z zabezpieczeniem w formie gwarancji FG POIR - Biznesmax.

Podstawowe parametry gwarancji FG POIR:

- gwarancje dla Klientów z sektora MŚP,

- forma pomocy publicznej: pomoc de minimis albo regionalna pomoc inwestycyjna,

- możliwość objęcia gwarancją kredytów inwestycyjnych i obrotowych,

- wysokość gwarancji do 80% kwoty kapitału kredytu,

- maksymalna kwota gwarancji: 2,5 mln EUR,

- brak opłaty prowizyjnej na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji,

- cel kredytu: sfinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego,

- okres gwarancji: do 20 lat z zastrzeżeniem ograniczeń zw. z pomocą publiczną,

- zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy,

- możliwość finansowania projektu inwestycyjnego o charakterze proekologicznym,

- możliwość uzyskania dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach dotacji z BGK (pomoc de minimis).

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19  (obowiązują w okresie od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2022 r.)

 1. Wprowadza się możliwość obejmowania gwarancją FG POIR stanowiącą pomoc de minimis:
 • kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, dla którego okres gwarancji wynosi nie więcej niż 39 miesięcy,
 • kredytu obrotowego nieodnawialnego niezwiązanego z inwestycją,

zwanych dalej „kredytem płynnościowym na czas pandemii COVID-19”;

 1. W przypadku obejmowania gwarancją FG POIR kredytu płynnościowego na czas pandemii COVID-19, który jest kredytem odnawialnym, kwota gwarancji stanowi nie więcej niż 80% kwoty limitu kredytu, a w przypadku obejmowania gwarancją FG POIR kredytu odnawialnego przy podwyższeniu limitu kredytu, kwota gwarancji BGK stanowi nie więcej niż 80% kwoty podwyższonego limitu kredytu;
 2. gwarancją FG POIR nie może być objęty kredyt płynnościowy na czas pandemii COVID19 przeznaczony na:
 • spłatę zadłużenia z tytułu jakiegokolwiek kredytu zaciągniętego w Banku Kredytującym,
 • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku,
 • inwestycje kapitałowe,
 • zakup instrumentów finansowych,
 • zakup wierzytelności,
 • zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • na spłatę kredytu lub pożyczki udzielonej na finansowanie celów wskazanych w pkt. 3-5;
 1. Gwarancją FG POIR może być objęty kredyt płynnościowy na czas pandemii COVID-19 w przypadku kredytu odnawialnego i udostępnienia limitu kredytu na kolejny okres lub podwyższenia kwoty limitu kredytu, pod warunkiem zmiany warunków umowy kredytu uwzględniającej przyjęcie przez Bank Kredytujący zabezpieczenia w formie gwarancji BGK, zgodnie z Obwieszczeniem Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji, tj. zmiany warunków umowy kredytu na korzystniejsze niż warunki kredytu w standardowej ofercie Banku Kredytującego, co oznacza, że od momentu odnowienia lub podwyższenia limitu kredytu, warunki kredytu będą korzystniejsze od tych, które Kredytobiorca otrzymałby gdyby kredyt nie był zabezpieczony gwarancją FG POIR. Bank Kredytujący zobowiązany jest odpowiednio udokumentować otrzymanie przez Kredytobiorcę korzystniejszych warunków kredytu;
 2. Wykorzystanie kredytu płynnościowego na czas pandemii COVID-19 dokumentowane jest na poziomie Kredytobiorcy na podstawie dokumentów finansowo-księgowych;

 

Zapraszamy do odwiedzenia Banku Spółdzielczego w Wilamowicach.