GWARANCJE BGK

DE_MINIMIS.jpg

Gwarancje KFG

Na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy z portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, Bank Spółdzielczy w Wilamowicach może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami KFG.

Zmiany zasad obejmowania kredytów gwarancjami KFG przygotowane w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19 z pakietu pomocowego BGK, które obowiązują od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. to:

- zwiększony zakres gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,

- brak pobierania prowizji należnej do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,

- maksymalny okres gwarancji do 75 miesięcy dla kredytu obrotowego,

- maksymalny okres gwarancji do 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,

- maksymalna kwota gwarancji 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat (jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis).

 

 

                                          COSME.jpg     UE.jpg

Gwarancje COSME

Bank Spółdzielczy w Wilamowicach na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów z zabezpieczeniem w formie gwarancji COSME.

Podstawowe parametry gwarancji COSME:

- gwarancje dla Klientów z sektora MŚP m. in. sektora rolno-spożywczego w tym również rolników indywidualnych,

- możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów obrotowych i inwestycyjnych,

- wysokość gwarancji to 80% kwoty kapitału kredytu,

- maksymalna kwota gwarancji wynosi 480 tys. PLN,

- maksymalna kwota kredytu wynosi 600 tys. PLN,

- maksymalny okres obowiązywania gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego (do 39 miesięcy jeżeli umowa kredytowa została podpisana w okresie 6 kwietnia – 31 grudnia 2021 r.) lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,

- zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy,

- zabezpieczenie kredytu może stanowić jedynie weksel in blanco Kredytobiorcy, pełnomocnictwo do rachunku bankowego lub poręczenie osoby trzeciej - bez zabezpieczeń rzeczowych,

- opłata roczna na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji wynosi 1% od kwoty gwarancji (0,7% dla gwarancji do kredytu obrotowego, jeżeli umowa kredytowa została podpisana w okresie 6 kwietnia – 31 grudnia 2021 r.),

- gwarancja nie stanowi pomocy publicznej (de minimis).

Niniejsze finansowanie jest możliwe dzięki Gwarancji, która została udzielona z programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI  ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

 

BIZNESMAX.jpg

Gwarancje FG POIR - Biznesmax

Bank Spółdzielczy w Wilamowicach na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów z zabezpieczeniem w formie gwarancji FG POIR - Biznesmax.

Podstawowe parametry gwarancji FG POIR:

- gwarancje dla Klientów z sektora MŚP,

- forma pomocy publicznej: pomoc de minimis albo regionalna pomoc inwestycyjna,

- możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów inwestycyjnych i obrotowych,

- wysokość gwarancji do 80% kwoty kapitału kredytu,

- maksymalna kwota gwarancji: 2,5 mln EUR,

- brak opłaty prowizyjnej na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji,

- cel kredytu: sfinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego,

- okres gwarancji: do 20 lat z zastrzeżeniem ograniczeń zw. z pomocą publiczną,

- zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy,

- możliwość finansowania projektu inwestycyjnego o charakterze proekologicznym,

- możliwość uzyskania dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach dotacji z BGK (pomoc de minimis).

 

Zapraszamy do odwiedzenia Banku Spółdzielczego w Wilamowicach.