Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym,o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytu, aż do daty spłaty ustalonej w umowie.

CEL:

Kredyt w rachunku bieżącym jest przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Kredyt może być udzielony również z przeznaczeniem na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego udzielonego przez inny bank.

WARUNKI KREDYTOWANIA:

  • posiadanie zdolności kredytowej,
  • posiadanie w Banku rachunku bieżącego lub jego otwarcie przed podpisaniem umowy kredytowej,
  • kredyt udzielany jest na okres do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia umowy kredytu bez konieczności spłaty zadłużenia,
  • wysokość kredytu uzależniona jest od obrotów na rachunku bieżącym kredytobiorcy, maksymalnie 3-krotność średniomiesięcznych wpływów na rachunek,
  • Bank nie wymaga dokumentowania celowości wykorzystania kredytu.

Więcej szczegółów w Banku.