Lokaty terminowe

Rachunki lokat terminowych służą do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku przez czas określony w deklaracji. Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych dla:

  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych, nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu,
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • rolników.

Oprocentowanie uzależnione jest od okresu na jaki zostały zdeponowane środki.

Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Wilamowicach są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), instytucję chroniącą środki pieniężne w Bankach, zgodnie z ustawą z dnia 14. grudnia 1994 o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Czas trwania

Lokaty terminowe Standard mogą być zakładane na okres od 1 do 24 miesięcy.

Oprocentowanie

Lokaty Standard oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego i dotrzymanego przez Posiadacza lokaty okresu. Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego.

Minimalna kwota wkładu

Minimalna kwota wkładu lokaty terminowej wynosi 100 zł.

Dodatkowe postanowienia

Po upływie okresu depozyt może automatycznie odnowić się na kolejny okres. Klient może posiadać dowolną liczbę rachunków tego typu.