Zasady Ładu Korporacyjnego

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wilamowicach informuje, że Uchwałą Zarządu 34/3/2014 z dnia  31.10.2014 oraz Uchwałą Rady Nadzorczej 17/4/R/2014 z dnia 07.11.2014 przyjął i zobowiązuje się do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17).

Jednocześnie Zarząd Banku informuje o odstępstwach wynikających z zasady proporcjonalności w przyjęciu „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji nadzorowanych”.

OCENA STOSOWANIA „ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH” ZA 2021 ROK

Niniejsza ocena sporządzona została na podstawie § 8 ust. 1 Polityki w zakresie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w Banku Spółdzielczym w Wilamowicach.                     Ocenę przeprowadzono w oparciu o raport przedłożony przez Zarząd, a sporządzony przez Stanowisko do spraw zgodności. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 25.02.2022r., pozytywnie oceniła przestrzeganie przez Bank „ Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” za 2021 rok.