Zasady Ładu Korporacyjnego

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wilamowicach informuje, że Uchwałą Zarządu 34/3/2014 z dnia  31.10.2014 oraz Uchwałą Rady Nadzorczej 17/4/R/2014 z dnia 07.11.2014 przyjął i zobowiązuje się do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17).

Jednocześnie Zarząd Banku informuje o odstępstwach wynikających z zasady proporcjonalności w przyjęciu „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji nadzorowanych”.

OCENA STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 27.02.2021 r. pozytywnie oceniła przestrzeganie przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego opracowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego za 2020 rok.