Ubezpieczenia

Bank Spółdzielczy w Wilamowicach zwany dalej „Bankiem” jest agentem  ubezpieczeniowym, wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru pośredników ubezpieczeniowych

pod nr RA. 11197594/A

Komisja Nadzoru Finansowego udziela informacji na temat wpisu do rejestru pośredników na wniosek złożony ustnie, pisemnie lub osobiście – w siedzibie urzędu, przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa lub za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, znajdującej się na stronie internetowej pod adresem: wyszukiwarka KNF.

Bank jest agentem ubezpieczeniowym Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Bank otrzymuje od zakładów ubezpieczeń wynagrodzenie prowizyjne wyrażone procentowo lub kwotowo od wartości składki zapłaconej zakładowi ubezpieczeń przez klienta (ubezpieczającego). Z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Bank nie pobiera wynagrodzenia od klienta.

Bank informuje, że w zakresie niezwiązanym z ochroną ubezpieczeniową istnieje możliwość złożenia reklamacji oraz skargi do Banku.

Reklamacje niezwiązane z ochroną ubezpieczeniową są rozpatrywane przez Zarząd Banku lub osoby upoważnione przez Zarząd Banku.

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientów